KRiK ???
KRAK !!!

NWéL KOROSONi

Lontan, lontan, té gen roun fanmi té ka rété Korosoni annan roun ti kaz. Papa-a té ka fè so bati, manman-an té ka otchipé di so jarden alantou-kaz ké so douz pitit. Pi piti tifi-a, yé té ka aplé li Déziré, i té gen roun ti kochon so nennen té ba li pou so zétrènn.
MÉSYÉKRiK ???
MÉSYÉKRAK !!!
Tou lébonmanten anvan li tchenbétchò, Déziré té ka kouri poté manjé pou so ti kochon. I té kontan li bokou, bokou. Dipi i té gen roun ti tan, i té ka kouri karésé li, i té ka asi atè òbò ti kochon-an, i té ka graté anba so vant ; ti kochon-an té kontan, i té kontan sa toubòlman, i té ka panché, panché, panché asou koté jouk i té ka lésé sokò tonbé blip, atè...Lò so manman té ka voyé li fè roun konmisyon, sasé bwa, dilo, ti kochon té ka swiv li kou roun ti chyen. Lò i té ka soti lékòl, Déziré té ka renk dépozé so sak, dap roun vyé bésin épi i té ka sèrvi ti kochon-an manjé : fouyapen, kranmanyòk, déztrwa poson, yé té mété tchwit annan roun bidon asou difé bwa. Défwa i té ka koupé wara pou ba li manjé.
Ti kochon-an grandi, jouktan i vin byen gro ké byen gra.
korosoni 1
KRiK ???
KRAK !!!
Nwèl té ka proché. Toupatou a yanman, timoun Korosoni té ja koumansé ranmansé grenn kajou pou mété sèk. Lannwit granmoun-yan té ka chanté kantik Nwèl. Rounlo ké roun patché mouvman té ka fèt. Sala ka palé di kochon li achté ; ròt-a, di kantité li vandé. Lò Déziré pa la, so fanmi té toujou ka rounou-rounou : sa lannen-an nou ké fè Nwèl ké kochon Déziré a ! A ké roun gran penteng ! Dé jou anvan Nwèl rivé, Déziré alé fè konmisyon, kou li ka rivé konsa annan lapòrt koridò-a, i ka wè so papa ka soti abò pak kochon-an.
Timoun-an santi roun bagaj ka préparé, so tchò désann a so pyé, i kouri abò pak-a, li té ka graté tèt so ti tchotcho ké lapenn. Naten so pi gran frè proché di li. I té ka kasé zoranj abò pak-a, lò i tandé yé papa di i ké tjwé kochon-an landimen : "Karésé li, karésé li, a sa menm pou to fè mo ti sò, a chagren ki ka antann to talò".
MÉSYÉKRiK ANKÒ ???
MÉSYÉKRAK !!!
Sa nouvèl-a té tro rèd pou so tchò ; Déziré pa fè ni roun, ni dé, i maron ké so kochon a danbwa.
Yé maché, yé maché, yé maché annan gran radyé, annan pripri, a gran danbwaÉNaten menm divinen sa so ti sò té lé fè, i désidé ba li roun koudmen. I swiv li lwen an lwen. Pannan sa tan-an Déziré ka sasé ki koté i ké vé mété so tchotcho. Pyès koté pa té bon pou so gou. Anfen i rivé anba roun grigri, a té roun bi papa pyébwa. Oun patché lyann byen solid té ka désann jouk atè, yé té ka fè kou roun rido ; ti pyébwa menm té ka monté tou alantou tankou roun kaz féy. Déziré gadé bòrisi, i gadé bòla ; koté-a té bon : "A isi-a mo ké mété to", i di.
I té asi ka kalkilé sa i ganyen pou fè, lò oun branch pété krak...Déziré soté, li pran kouri, li bité anlè so frè : "A kisa to té ka fè ké to kochon-an ? Naten doumandé li
- Mo vini séré li pou yé pa manjé li. Idé mo fè roun pak pou li, souplé Naten, mo frè !
- To gen rézon mo sò, a pa pou nou bliyé tig-ya ki ka trennen annan danbwa-a ; to savé yé kontan vyann kochon bokou. To kachèt-a pòkò bon-bon non ! annou fè roun trap pou si anka tig proché tro pròch.
Yé koumansé travay, yé koupé oun jenn wapa, yé fité bwa byen pwenti pou piké tig-a. Lò soukou rivé, trap-a té paré, pak-a té monté. Déziré palé pou so kochon, i di li : "fika trankil mo ti tchotcho, mo ké viré sasé to dimen bonmanten". Anvan yé routournen lakaz, Naten chonjé pran déztrwa pwèl asou kochon-an.
PATAKRAK ???
SANZO !!!
Divan jou, manman ké papa lévé, yé paré yé kouto, ké yé bésin, yé mété dilo a difé épi yé alé pran kochon Déziré pou maré li. Yé rété èstébékwé, pak-a vid, malad pran yé. Papa-a rélé :
-Adòlfin, Déziré, Jitiyis, Mèrsès, Elzida, Klérans, Naten, Natanyèl, Rozélya, Winifrèd, Marsyal, Filidòr !
Timoun-yan rivé ké ti kouri, yé wéy tou boufi ké dronmi. Yé réponn ansanm :

-Eti Papa !
-A koté kochon-an pasé ?
Timoun-yan louvri yé bouch ké yé wéy tankou poson ki soti a dilo :
-Ti kochon-an ?...Nou pa savé !

Papa-a pran roun moso bwa, i lévé li, i kraché atè tchoup !...i di :

"mo lé zòt trapé kochon-an anvan mo kraché sèk atè-a !" Timoun-yan koumansé gadé tout koté : anba kaz, dèyè poulayé, bò di konmen, yé pa trouvé anyen. Yé kontinwen sasé toujou, yé tou pè, latranblad a yékò. Yé ka chonjé moso bwa papa-a mété pou yé a.

ÉDiKRiK ???
ÉDiKRAK !!!
Pannan sa tan-an Naten alé ròt bò, i somen pwèl kochon-an annan roun ti chimen dèyè kaz-a. Roun ti moman apré Jitiyis rélé : "Men, a la kochon-an pasé ! Gadé pwèl atè-a !" Yé kouri aplé papa-a. Déziré menm profité pou routournen alé trouvé so kochon.

Mé, ofon danbwa, lò lachas tig rivé. Tig ka maché toupatou, pyès vyann pa ka proché. So vant vid. Nonk rété, li ka santi toupatou pou trapé roun bon doujnen. Van-an poté lòdò roun kochon !...Tig volé, i pran kouri. I fandé danbwa, i rivé òbò pak-a, i ka proché kouyan-kouyan, ka sasé fason pou rantré manjé kochon-an.

Lò Déziré wè li, i koumans é tranblé men i pa largé so kochon pyès. Tig ka vansé...

Fanmi-an swiv chimen pwèl kochon-an, yé sasé tout koté, yé rivé ofon danbwa. Roun sèl kou, yé tandé roun gran wélélé : roun timoun ka kriyé, Tig ka grondé, kochon ka rélé. Yé maché pi vit.

Tig li menm, paré pou soté. Magré lapérèz ki a so tchò, Déziré ka swiv tout ganm tig-a : A priyè rounso i ka priyè pou tig-a vé tonbé annan trap-a.

Blip !...trap-a débandé. Tig mouri, piké wapa-ya filé a sokò

ABOUBOU ???
YA !!!
Déziré kontan, i ka soté, i ka dansé ké so ti kochon. Tout fanmi-an menm rivé. Yé rété èstébékwé ka gadé Déziré. Papa-a di li : "Enben Déziré ! Jouk la to té séré to ti kochon ! Nou pa té ké jen trouvé li !"

Déziré réponn : "Mouché Tig konprann i té ké manjé mo ti tchotcho, enben nou byen tchenbé li. Gadé li koté li fika aprézan, a pa pyès vyann li pouvé manjé ankò". Pannan sa tan-an, papa-a ké Naten ka sasé wè kouman yé ké fè pou poté sa bi papa tig-a lakaz. Yé koupé roun branch byen solid ké déztrwa lyann. Yé maré kat pat Tig asou branch-a pou yé pouvé poté li. Lò yé rivé, tout vwazen vini gadé... Tig-a, a té roun bi papa tig. Moun ki ka manti ké di, li té gro kou roun loto, mé momenm ki pa ka manti, mo ka di tig-a té gro kou lékòl-a.

KRiK ???
KRAK !!!
Yé gadé lapo tig-a pou pavwézé yé kaz. Yé vandé vyann-an pou sa ki kontan vyann tig épi bijoutyé-a achté dan-yan...Ké soumaké yé trapé, yé achté trwa bi papa kochon, yé tchwé roun jou-a menm pou Nwèl. Yé lésé roun mal ké roun fimèl pou apré.

...Dipi sa jou-a, chak Nwèl, moun Korosoni ka rakonté kouman Déziré, oun tifi ki té gen bon tchò sové so ti kochon ké bay so fanmi larichès. Ti kochon-an menm té ka vyéyi, li fè kochon asou kochon, yé péplé savann Korosoni, Trouposon jouk lans Sennmari, Mannouri, Karwabo ké Kourou.SA ZANDOLi KA POTÉ ???
FOKòL !!!
lékri-a : ©Collectif Maternelle Créole
zimaj-ya : ©Adélie SABAS
© A.G.P.E.M./Circonscription des Maternelles : Langue et Culture Créoles
[mato][souzèv]

  

larèl blé

ti panwel
---> Panwèl pou koloryé <---


larèl blé

  | LAJÒRNEN MANNYÒK (journée du manioc) | LAJÒRNEN NASYONNAL ENDJEN BRÉZiL (journée nationale de l'amérindien au Brésil) | KARBÉ-KONT (ateliers-contes pour enfants) | LAREL (charte) | LISTWÈ KAMALAKULI (l'histoire de Kamalakuli) | LAPO LIVKONT LAGWIYANN (couvertures de livres de contes guyanais) | KONT NWÉL : NWÉL KOROSONI--an kriyòl.-- en français. | KONT LÉKÒL (une expérience de conte au collège) | MALAN (bulletin de Krakémantò) | KRAKÉMANTÒ (Krakémantò quelques actions) | DOLO/NONGO (proverbes) | KANNAVAL (carnaval) | 28 ÒKTÒB LAJÒRNEN ENTÈRNASYONNAL KRIYÒL (journée internationale du créole) | KONT / ANASI TOLILI / MATO (contes) | KAMALAKULI MATO 1999/2001 (festivals 1999/2001) | KAMALAKULI MATO 2003 (festival 2003) | KAMALAKULI MATO 2005 (festival 2005) | RAPÉ LAFONTENN (Jean de La Fontaine rapé) | KRAKÉ DAMAS (Léon-Gontran Damas rapé) | KETI  KOTI 2002 (la 2de Abolition de l'Esclavage-palò freedom) | KETI  KOTI 2004 (la 2de Abolition de l'Esclavage-cinéma d'Afrique) | VÉYÉKONT LATOUSEN (KONT KÉ TEMBE) (veillée-contes de La Toussaint/contes et art plastiques) | VYANN KÉ JIBYÉ PÉY-A (faune dans les langues de Guyane) | LA TERRE DES PARIAS (présentation du cd) | PAGRALIV KONT (bibliographie contes) | PAGRALIV (bibliographie créoles et langues guyanaises) | MASAK (devinettes) | TAKi FOSi TEN (archives orales guyanaises)  MAY (liens) |

| KOURILÈT (courriel)-zimaj kourilËt : krakemanto@wanadoo.fr  |

[souzèv (menu)]